Privacy Policy

Stichting Breda Darts hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Stichting Breda Darts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet? en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

? Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
? Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
? Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
? Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
? Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
? Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Stichting Breda Darts zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Stichting Breda Darts uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
? Competitie indelen
? Aanmaken pasje dat u nodig heeft om deel te nemen aan een wedstrijd.
? Op de hoogte te stellen bij foute invoer uitslagen.
? De nodige gegevens te delen met de andere teams in de competitie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Breda Darts de volgende persoonsgegevens van u vragen:
? Voornaam;
? Tussenvoegsel;
? Achternaam;
? Geboortedatum
? Adres
? Telefoonnummer;
? E?mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Breda Darts opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
? Gedurende lidmaatschap.
? Na opzeggen lidmaatschap zullen de gegevens maximaal 2 jaar bewaard blijven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
? Het verzorgen van indelen competitie;
? Het verzorgen van certificaat 170 finish.
? Jaarverslag aan de NDB

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Stichting Breda Darts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
? Alle personen die namens Stichting Breda Darts van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
? We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
? Wij maken back?ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
? We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
? Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
Stichting Breda Darts
Wensel Cobergherstraat 513
4827 BG Breda
secretatis@bredadarts.nl

www.onlineinleverenuitslagen.nl